โล่ประกาศเกียรติคุณ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยเปลี่ยนระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเก่าเป็นแบบประสิทธิภาพสูง (LED) ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย ณ วันที่ 19 กันยายน 2562 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โล่ประกาศเกียรติคุณ พื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายภายใต้โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โล่เกียรติคุณ องค์กรที่มีการจัดทำข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ณ วันที่ 23 กันยายน 2559 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โล่ประกาศเกียรติคุณการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ระดับ ทอง ปี 2562 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติลและสิ่งแวดล้อม

โล่เกียรติคุณ ให้การสนับสนุนชุมชนบุลำดวนใต้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทกลุ่ม L ชุมชนขนาดใหญ่ โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน ปี 2559 ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โล่เกียรติคุณ การบริหารจัดการนำ้เสียยอดเยี่ยม ประเภท การจัดการน้ำเสียชุมชนดีเด่น ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 จากองค์การจัดการน้ำเสีย 

โล่เกียรติคุณ สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับดีมาก ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน้าที่ 1 จาก 4

เมนูหลัก