พิมพ์คำค้นหา : 

ตราสัญลักษณ์

Gallery_detail
Youtube

ดวงตราของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์มีตราประจำเทศบาลเป็นรูปศีรษะช้าง และพานรัฐธรรมนูญซึ่งมีความหมายดังนี้
รูปศีรษะช้างชูพานรัฐธรรมนูญ เพราะในสมัยก่อนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นป่าส่วนใหญ่ มีช้างเป็นจำนวนมาก และราษฎรได้จับช้างมาใช้ในงาน ช้างจึงเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญแก่ท้องถิ่นมาก
พานรัฐธรรมนูญ แสดงถึงเทศบาลเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ด้วยเหตุนี้เทศบาลจึงกำหนดดวงตราเป็นรูปศีรษะช้างชูพานรัฐธรรมนูญ

This municipality seal has an elephant holding the constitutional tray. Buriram used to have many elephants in its vast forests and people used them in their work.
The elephant means much to people here. The constitutional tray indicates the municipality supports the democratic system.

เมนูหลัก