ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น

พิมพ์
Gallery_detail
Youtube

ตัวอย่างแบบฟอร์ม เพื่อการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนท้องถิ่น และแบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ดาวน์โหลดเอกสาร