พิมพ์คำค้นหา : 

กำชับเจ้าหน้าที่ของรัฐเล่นการพนันหรือเสพสุราในสถานที่และเวลาราชการ

Gallery_detail
Youtube

กระทรวงมหาดไทย ได้ออกหนังสือแจ้งเรื่อง การดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เล่นการพนันหรือเสพสุราในเวลาราชการหรือในสถานที่ราชการ

ด้วยตามที่มีปรากฎในข่าวสารทางสื่อมวลชนทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่ยของกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 31 และมาตรา 42 ห้ามมิให้ดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณสถานที่ราชการ โดยผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2496 ได้กำหนดแนวทางการลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุราไว้แล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้

1. กำชับ กำกับดูแล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มิให้เล่นการพนันหรือเสพสุรา ในเวลาราชการหรือในสถานที่ราชการ
2. กรณีมีการฝ่าฝืนหรือปล่อยปละละเลยให้มีการเล่นการพนันหรือเสพสุราในเวลาราชการหรือในสถานที่ราชการ ให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยให้ดำเนินการทางวินัยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2496 รวมทั้งดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

 

เมนูหลัก