พิมพ์คำค้นหา : 

คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2560

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการผลักดันด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ เสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการผลมีประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ

เมนูหลัก