พิมพ์คำค้นหา : 

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น

Gallery_detail
Youtube

จังหวัดแจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น

เมนูหลัก