พิมพ์คำค้นหา : 

แจ้งเปลี่ยนการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ไร้สาย (WiFi) ภายในอาคารสำนักงาน

Gallery_detail
Youtube

ด้วยงานสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการปรุงปรับความเร็วระบบอินเตอร์เน็ต และติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 12 ตัว เพื่อให้การปฏิบัติงานราชการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดความสะดวกรวดเร็ว ครอบคลุม รองรับการเชื่อมต่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (โน๊คบุ๊ค) หรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟนผ่านคลื่นสัญญาณไร้สาย 2 รูปแบบคือ คลื่นความถี่ 2.4 กิกะเฮิร์ต และคลื่นความถี่ 5 กิกะเฮิร์ต

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน สามารถเชื่อมต่อและใช้งานสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายได้เป็นปกติ จึงขอให้ดำเนินการเชื่อมต่อด้วยชื่อเครือข่าย BRMU_WIFI_2.4G หรือ BRMU_WIFI_5G อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟนของแต่ละท่านที่จะรองรับคลื่นความถี่แต่ละรูปแบบ ทั้งนีตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

หากเจ้าหน้าที่ท่านใดที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สามารถติดต่อได้ที่ งานสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่

เมนูหลัก