พิมพ์คำค้นหา : 

ประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์

Gallery_detail
Youtube

กว่าจะมาเป็นหนังสือเล่มนี้ เริ่มต้นอย่างยากลำบาก จนสำเร็จและอยู่ในมือของท่าน ใช้เวลานานร่วม 3 ปี โดยมีความมุ่งหวังว่า จะเป็นตำราเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ และเริ่มต้นการศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองบุรีรัมย์อย่างจริงจังได้ คำว่า "เมืองบุรีรัมย์" ในที่นี้ หมายถึงเขตตัวเมืองและส่วนที่เกี่ยวข้อง

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ เป็นความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน โดยข้อมูลและความเห็นจะได้ตามต้นฉบับเดิมของผู้เขียนเกือบทั้งหมด เนื้อความในบางบทอาจขัดแย้งกันเอง หรือขัดกับความรู้สึกของท่านผู้รู้อยู่บ้าง ก็เป็นธรรมดาของประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ได้ข้อสรุปและเป็นประเด็นที่จะต้องศึกษากันต่อไป

 

เมนูหลัก