ข้อมูลข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 9 (8)

พิมพ์
Gallery_detail
Youtube
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน
รายงานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)