พิมพ์คำค้นหา : 
  1. โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
  2. ศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศึกษาแนวทาง การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
  3. งานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 "พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล" ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  4. ติดตามการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (สำหรับปีการศึกษา 2566)
  5. ร่วมงานแสงสีเสียง ตำนานรักภูเขาไฟกระโดง ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จาก 3

เมนูหลัก