พิมพ์คำค้นหา : 
  1. การประเมินความพร้อมในการจัดทำประเมินหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล 3 (สำหรับปีการศึกษา 2566)
  2. การประเมินความพร้อมในการจัดทำประเมินหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" (สำหรับปีการศึกษา 2566)
  3. กิจกรรมวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถ คุณงามความดีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนคนไทยมีความรัก ความสามัคคี และภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
  4. ประเมินความพร้อมในการจัดทำประเมินหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" (สำหรับปีการศึกษา 2566)
  5. ประเมินผลงานพนักงานครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญและประเมินผลงานครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เมนูหลัก