พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 2. ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 3. ซื้อชุดอลูมิไนซ์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. จ้างเหมาต่อเติมอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. จ้างปรับปรุงทาสีอาคาร ๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. จ้างปรับปรุงทาสีอาคาร ๑ อาคาร ๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างทำป้ายไวนิลขนาด ๒x๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. จ้างทำป้ายไวนิลขนาด ๒x๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒๔๐x๔๘๐ ซม. ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. จ้างทำตรายางแบบหมึกในตัว จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. เหมาจัดทำตรายางของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 12. จ้างจ้างซ่อมแซมระบบท่อล้นในบ่อเกรอะห้องน้ำศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อหินคลุก จำนวน ๕ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้าที่ 1 จาก 52

เมนูหลัก